You're Here : Home

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

Preparation for the ASEAN Community

         สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน กำลังก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน คือ กาเรมืองความมั่นคง, เศรษฐกิจอาเซียน และสังคมและวัฒนธรรม  ซึ่งกำลังเข้าสู่ยุคความเป็นสมาคมอาเซียน ดังนั้นเราจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน ด้วยเหตุนี้จึงมีการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาด้วยหลักสูตรอาเซียนศึกษานั่นเอง

          ด้วยเหตุนี้ บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ร่วมสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กไทยให้ก้าวไปสู่ยุคที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  กับสื่อการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาตรงกับวัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา เพื่อเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน  เข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่อาจมีวัฒนธรรมการดำรงชีวิตคล้ายคลึงหรือแตกต่างกัน เราจึงขอมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เด็กไทยมีความรู้ ความเข้าใจ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการรวมกลุ่มระดับภูมิภาค ด้วยหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3 ชุด ดังนี้


ชุดที่ 1 หนังสือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 12 เล่ม
         พิมพ์ 4 สี เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของประเทศสมาชิก อาทิ สภาพทางภูมิประเทศ  สภาพทางภูมิอากาศ  รูปแบบการเมืองการปกครอง  กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญ  วัฒนธรรมประเพณีและศาสนา  สถานะและบทบาทของแต่ละประเทศบนเวทีอาเซียน  ตั้งแต่การเข้าร่วมเป็นสมาชิก  ความสัมพันธ์ระหว่างกันในหมู่ประเทศอาเซียน

         

ชุดที่ 2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 12 แผ่น
          
รูปแบบ CD-ROM ประกอบด้วย เนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกทั้งหมด ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

          

ชุดที่ 3 วีดิทัศน์ ก้าวทันอาเซียน 11 แผ่น
            สื่อการเรียนการสอนวีดิทัศน์โดยอาจารย์ผู้มีความรู้ด้านอาเซียน  เนื้อหาครบสมบูรณ์  สามารถพิมพ์เนื้อหาโดยสรุป เพื่อการทบทวน และยังมีแบบฝึกหัดพร้อมพิมพ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้วัดความรู้ ประเมินความสามารถของตนเองในเรื่องอาเซียนและประเทศสมาชิก

         
ลำดับ ประเภท รายการ ราคา
   1          หนังสือ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    450
   2          หนังสือ หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศไทย    450
   3          หนังสือ หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศฟิลิปปิสน์    450
   4          หนังสือ หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศอินโดนีเซีย    450
   5          หนังสือ หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศพม่า    450
   6          หนังสือ หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศเวียดนาม    450
   7          หนังสือ หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศลาว    450
   8          หนังสือ หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศสิงคโปร์    450
   9          หนังสือ หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศมาเลเซีย    450
  10          หนังสือ หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศกัมพูชา    450
  11          หนังสือ หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศบรูไน    450
  12          หนังสือ 500 เรื่องน่ารู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน    450
  13 CD-ROM E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    400
  14 CD-ROM E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศไทย    400
  15 CD-ROM E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศฟิลิปปิสน์    400
  16 CD-ROM E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศอินโดนีเซีย    400
  17 CD-ROM E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศพม่า    400
  18 CD-ROM E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศเวียดนาม    400
  19 CD-ROM E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศลาว    400
  20 CD-ROM E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศสิงคโปร์    400
  21 CD-ROM E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศมาเลเซีย    400
  22 CD-ROM E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศกัมพูชา    400
  23 CD-ROM E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศบรูไน    400
  24 CD-ROM E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์500 เรื่องน่ารู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน    400
  25           วีดิทัศน์ วีดิทัศน์ ก้าวทันอาเซียน ชุด เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    400
  26           วีดิทัศน์ วีดิทัศน์ ก้าวทันอาเซียน ชุด ประเทศไทย    400
  27           วีดิทัศน์ วีดิทัศน์ ก้าวทันอาเซียน ชุด  ประเทศฟิลิปปิสน์    400
  28           วีดิทัศน์ วีดิทัศน์ ก้าวทันอาเซียน ชุด ประเทศอินโดนีเซีย    400
  29           วีดิทัศน์ วีดิทัศน์ ก้าวทันอาเซียน ชุด ประเทศพม่า    400
  30           วีดิทัศน์ วีดิทัศน์ ก้าวทันอาเซียน ชุด ประเทศเวียดนาม    400
  31           วีดิทัศน์ วีดิทัศน์ ก้าวทันอาเซียน ชุด ประเทศลาว    400
  32           วีดิทัศน์ วีดิทัศน์ ก้าวทันอาเซียน ชุด ประเทศสิงคโปร์    400
  33           วีดิทัศน์ วีดิทัศน์ ก้าวทันอาเซียน ชุด ประเทศมาเลเซีย    400
  34           วีดิทัศน์ วีดิทัศน์ ก้าวทันอาเซียน ชุด ประเทศกัมพูชา    400
  35           วีดิทัศน์ วีดิทัศน์ ก้าวทันอาเซียน ชุด ประเทศบรูไน    400
  36           หนังสือ รวมชุดหนังสือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   5,400
  37 CD-ROM E-BOOK รวมชุด CD-ROM E-BOOK เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   4,800
  38           วีดิทัศน์ รวมชุดวีดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน   4,400
  39           รวมสื่อ ชุดหนังสือ + ชุด CD-ROM E-BOOK + ชุดวีดิทัศน์  14,600


                  ดาว์นโหลด แค๊ตตาล็อกรายการหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ "อาเซียน"