โครงการอบรมการใช้งานระบบ KLASS สำหรับครูผู้สอน

Last updated: 2020-08-31  | 

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 - 10:16 น.

 

เมื่อวันพุธที่ วันที่ 26 สิงหาคม 2020 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยจัดอบรมในหัวข้อ “การใช้งานระบบ KLASS สำหรับครูผู้สอน” พร้อมกับโรงเรียนสตรีอิสลาม นำโดยคุณขวัญเรือน พ่วงเกตุ วิทยากรผู้เชียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนดิจิทัล และคณะจาก KLASS บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม เป็นวิทยากร เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบในเรื่องต่างๆ แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียน การสอน โดยเรื่องที่อบรมครั้งนี้ ได้แก่

  1. วิธีการใช้งานเบื้องต้น
  2. ติดตามผลงานความก้าวหน้าในชั้นเรียน แฟ้มผลงานครูและนักเรียน
  3. การเรียนดูรายชื่อนักเรียนและความสนใจในการเข้าระบบเรียน
  4. วิธีการลงคลิปและสื่อการสอนต่างๆลงในเนื้อหาของระบบ
  5. วิธีการสร้างเนื้อหา
  6. วิธีการบริหารหลักสูตร
  7. นำเสนอการใช้งาน Interactive 3D stem
  8. การส้รางกระดานสนทนา ข้อสอบ และการบ้าน
  9. แนะนำการใช้งานVirtual classroom

สำหรับแพลตฟอร์ม KLASS เป็นแพตฟอร์มจัดการเรียนรู้ หรือ Learning Management System (LMS) ระดับ World-Class ของ บริษัท ดีไซร์ทูเลิร์น จำกัด (D2L)จากประเทศแคนาดา ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 20 ล้านคน ใน 64 ประเทศ ทั่วโลก และยังได้รับรางวัลต่างๆ มากมายตั้งแต่ปี 2013- ปัจจุบัน มีเครื่องมือและฟังก์ชัน ครบถ้วนเพื่อการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ทั้งการเรียนในห้อง การเรียนออนไลน์ การสอนสดผ่าน Virtual Classroom การติว การทดสอบ การประเมินผลแบบรายบุคคล นอกจากแพลตฟอร์ม KLASS แล้วยังมีคลังสื่อประกอบการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองออนไลน์ ระดับคุณภาพสูงสุด 9 หมวด รวม 1,288 บทเรียน 4,950 หัวเรื่อง ความยาว มากกว่า 700 ชั่วโมง ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ มีคุณค่า เพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให้ครู เพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนและสร้างความสำเร็จให้กับผู้เรียน