หนังสือพูดได้ ชุด ค่านิยม 12 ประการ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EM01003108170000036

หนังสือค่านิยม 12 ประการ หนึ่ง รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เรื่อง ในหลวงของเรา สอง ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้ เรื่อง หนูรู้จักแบ่งปัน สาม กตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ เรื่อง เด็กดีมีความกตัญญู สี่ มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา เรื่อง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เพียรวิชา ห้า รักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ เรื่อง ฉันรักประเพณีไทย หก ไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา เรื่อง เด็กดีมีศีลธรรม เจ็ด เรียนรู้ อธิปไตย ของประชา เรื่อง ประชาธิปไตยในโรงเรียน แปด รักษา วินัย กฎหมายไทย เรื่อง เด็กดีมีวินัย เก้า ปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส เรื่อง ตามรอยพ่อหลวง สิบ ไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้ เรื่อง หนูรู้จักพอเพียง สิบเอ็ด ต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ เรื่อง ความเข้มแข็งของต้นกล้า สิบสอง ไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม เรื่อง สวนร่วมใจ สินค้าภายในกล่อง หนังสือค่านิยม 12 ประการ จำนวน 1 ชุด มี 12 เล่ม อุปกรณ์อ่านออกเสียงอิเล็กทรอนิกส์ (ปากกาพูดได้) จำนวน 1 ชุด สิ่งของประกอบในชุดอุปกรณ์การอ่านออกเสียงอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชุด ประกอบด้วย ปากกาอ่านออกเสียงอิเล็กทรอนิกส์ หูฟังมาตรฐาน สาย USฺฺB คู่มือการใช้งาน จำนวน 1 ชุด ใบรับประกันสินค้า

Share

Share

 หนังสือพูดได้ ชุด ค่านิยม 12 ประการ  3 ก.ย. 2563 11.11 น.

หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้