KLASS ระบบแกนกลางเพื่อสร้างและสนับสนุนความสำเร็จในการสอน และการเรียนรู้ร่วมกัน Core System for Learning and Collaboration Success

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : SE00000406180000004

KLASS คือ นวัตกรรมบนแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับ การศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา • รวบรวมการจัดการการเรียนรู้การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เชิงลึก • ช่วยให้ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครองได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งกับโรงเรียน เขตการศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษาใน มุมมองใหม่ๆ

Share

หมวดหมู่ : ระบบโซลูชั่น

Share

  KLASS ระบบแกนกลางเพื่อสร้างและสนับสนุนความสำเร็จในการสอน และการเรียนรู้ร่วมกัน Core System for Learning and Collaboration Success                   10 ก.ย. 2563 16.32 น.

 

 

คุณลักษณะเด่นของระบบ

Social classroom สังคมในห้องเรียน

ระบบสร้างเครือข่ายทางสังคมสำหรับทุกๆ ชั้นเรียน
สามารถสร้างกลุ่มที่มีทั้งครูและนักเรียน

Attendanceการ เช็คชื่อ

เช็คชื่อผู้เรียนโดยใช้ระบบ Real time

Group collaboration การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

การใช้งานต่างๆ มีความปลอดภัยสูงและข้อมูลระหว่างกลุ่มจะไม่รั่วไหลถึงกัน

Timetable & calendar ปฏิทิน และตารางเวลา

สามารถสร้างปฏิทินกำหนดตารางและวันหยุดต่างๆ

Parent communication การสื่อสารของผู้ปกครอง

ผู้ปกครองสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบุตรหลานผ่านระบบได้

Course planning แผนการเรียนการสอน

ผู้สอนสามารถวางแผนการเรียนการสอนและแชร์ข้อมูลไปยังผู้เรียนและผู้ปกครองได้

School news ข่าวสารจากทางโรงเรียน

แชร์ข้อมูลข่าวสารระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและผู้เรียน

Assessment & reporting การประเมินผลและรายงาน

มีระบบการประเมินผลและแสดงข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล
ผลคะแนนที่นักเรียนสอบได้ สามารถเข้าสู่ระบบออนไลน์อัตโนมัติ


ระบบแกนกลางเพื่อสร้างและสนับสนุนความสำเร็จในการสอน และการเรียนรู้ร่วมกัน
Core System for Learning and Collaboration Success

  1. มีการบริหารจัดการระบบจัดการข้อมูลนักเรียน (Student Information System; SIS)
  2. ง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้สอนและเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค
  3. ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมกับผู้สอนและนักเรียน รวมทั้งทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ภายในโรงเรียนได้
  4. มีระบบการประเมินผลและรายงานที่ทันสมัยและรวดเร็ว

ระบบนี้ผ่านการใช้งานจริง ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประเทศต่างๆ ทั่วโลก