สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 60 ชุด เรื่อง 4. สมบัติของจำนวนจริง

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : MA60S_04

ปฏิวัติรูปแบบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์!!!รูปแบบใหม่ที่มีวิธีการสอน การสอนที่ทันสมัยทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การเข้าใจและฝึกฝนทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังเอาไปประยุกต์ใช้ในการทบทวนบทเรียนและเนื้อหาในวิชาหลักคณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นซึ่งผู้เรียนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และก่อให้เกิดความรู้ที่เป็นรากฐานมั่นคงอย่างแท้จริง คุณสมบัติบัติการใช้งาน จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหน่วยการเรียนตรงตามหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2551 วีดิทัศน์สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบเรื่องสมบัติของจำนวนจริง เนื้อหาเรื่องสมบัติของจำนวนจริง สามารถพิมพ์ออกมาได้ ใบงาน – กิจกรรม พร้อมเฉลยอย่างละเอียด แบบฝึกหัดวัดผลการเรียน แบบ interactive สามารถพิมพ์ออกมาได้ 1 แผ่น 2 ระบบ (VCD – CD – ROM) เปิดดูได้ทั้งเครื่องเล่นวีซีดีและคอมพิวเตอร์

Share

Share

จุดประสงค์

นักเรียนมีความเข้าใจสมบัติของจำนวนจริง เกี่ยวกับการบวก การคูณ การลบ และการหาร การเท่ากัน และการไม่เท่ากันได้
นักเรียนสามารถนำความรู้จากสมบัติของจำนวนจริงไปแก้ปัญหาโจทย์ประยุกต์
แผนการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
ผู้สอนเปิดสื่อการเรียนการสอน ซึ่งอธิบายเรื่องสมบัติของจำนวนจริง โดยให้นักเรียนอ่านเนื้อหาตาม      ใบงานที่แจกให้ และอธิบายตัวอย่างประกอบ
ผู้สอนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดตามใบกิจกรรมหลังจากได้ศึกษาจบแต่ละหัวข้อในบทเรียน
ผู้สอนให้นักเรียนทบทวนบทเรียนและทำข้อสอบย่อย
ผู้สอนวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากคะแนนการทำข้อสอบวัดผลทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์
เนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

สมบัติการเท่ากันของจำนวนจริง
                        สมบัติการเท่ากันของจำนวนจริง a,b,c ÎR

            1.1  สมบัติการสะท้อน                             a = a

            1.2  สมบัติการสมมาตร                            ถ้า   a = b  แล้ว  b = a

            1.3  สมบัติการถ่ายทอด                             ถ้า   a = b  และ  b = c  แล้ว  a = c

            1.4  สมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากัน ถ้า   a = b  แล้ว  a + c = b + c

            1.5  สมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากัน        ถ้า   a = b  แล้ว  ac = bc