สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EM05000412170000001

เนื้อหาประกอบด้วย การเต้นของหัวใจ ระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง ระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย การเดินทางเป็นเส้นตรงของแสง การใช้แม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนของแสง แม่เหล็ก การคายน้ำในพืช ระบบโครงกระดูก เข็มทิศ เซลล์สุริยะ สถานะของสสาร ประเภทของเซลล์เม็ดเลือด การหักเหของแสงผ่านแก้วปริซึม ชั้นบรรยากาศสร้างแรงดัน ปัจจัยที่มีผลต่อการระเหย เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากรแสสลับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง แผ่นดินไหวและมาตรการความปลอดภัย ระบบการย่อยอาหาร อินดิเคเตอร์ตรวจสอบความเป็นกรดและเบส วงจรไฟฟ้า อิทธิพลของกระแสไฟฟ้า อวัยวะในการหายใจของปลา พลังงานลม การสร้างและยกเลิกคุณสมบัติแม่เหล็ก ออกซิเจนจำเป็นสำหรับการเผาไหม้และหายใจ สนามแม่เหล็กและเส้นแรงแม่เหล็ก โลหะ อโลหะและโลหะวิทยา แรงสมดุลและแรงไม่สมดุล สินค้าภายในกล่อง External Harddisk 1 ลูก พร้อมใบรับประกันสินค้า

Share

Share

     สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3       17 ก.ย. 2563 14.58 น.

EXTERNAL HARD DISK สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการสอนสำเร็จรูปสถานการณ์จำลอง (Learning Object & Simulation : LO/SIM)
สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 – ม.3

 

คุณลักษณะ

 บทเรียนรูปแบบมัลติมีเดียบรรจุใน External Hard disk
1.External Hard disk บรรจุในซองพลาสติกแบบซิปปิดผนึก
มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้อง
รับประกันการใช้งาน 1 ปี


คุณประโยชน์

 1. เนื้อหาออกแบบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยเน้นวิชาวิทยาศาสตร์ที่ยากและ 
  ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น มีความหลากหลายของเนื้อหา และมีให้เลือกตามความต้องการใช้งานของผู้สอนและผู้เรียน
 2. เนื้อหาครอบคลุมชั้นมัธยมศึกษา
 3.แต่ละเรื่องระบุตัวชี้วัดชั้นปี แบบไฟล์ PDF สามารถพิมพ์ออกมาได้
 4.Learning Object แต่ละเรื่องมีคู่มือครู แบบไฟล์ PDF สามารถพิมพ์ออกมาได้ เพื่อช่วยให้ผู้สอน


  จัดแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1.มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และใบงาน แบบไฟล์ PDF สามารถพิมพ์ออกมาใช้ประกอบการเรียนการ 
  สอนได้

  2.เรียนรู้สนุกในรูปแบบมัลติมีเดียที่ผสมผสานระหว่างแอนิเมชั่น ภาพนิ่ง แบบจำลอง ข้อความและ
      เสียงบรรยายเพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา

  1.มีแบบทดสอบเพื่อทบทวนความเข้าใจในแต่ละบทเรียน แบบไฟล์ PDF สามารถพิมพ์ออกมาได้
  เลือกเรียนรู้ ได้ 2 ภาษา (อังกฤษ-ไทย)
  2.เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนที่ได้ผล และมีประสิทธิภาพ