สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1-ม.3 คณิตศาสตร์/ภาษาไทย

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EM05000602180000002

สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1 - ม.3 คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/สังคม/อังกฤษ/วิทยาศาสตร์

Share

Share

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1-ม.3 คณิตศาสตร์/ภาษาไทย            17 ก.ย. 2563 15.10 น.

 

บรรจุในฮาร์ดดิสก์ แบบ External  จำนวน  30 รายการ  ประกอบด้วย

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ม.1 -ม.3  ( 6 รายการ )               กลุ่มสาระสังคมศึกษา ม.1 -ม.3 ( 6 รายการ )  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.1 -ม.3 

ติวเข้มท็อปเกรดวิชา คณิตศาสตร์ ม.1                           ติวเข้มท็อปเกรด วิชาสังคม ม.1                    ติวเข็มท็อปเกรด วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1

ติวเข้มท็อปเกรดวิชาคณิตศาสตร์ ม.2                            ติวเข้มท็อปเกรด วิชาสังคม ม.2                    ติวเข้มท็อปเกรด วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2

ติวเข้มท็อปเกรดวิชาคณิตศาสตร์ ม.3                            ติวเข้มท็อปเกรด วิชาสังคม ม.3                    ติวเข้มท็อปเกรด วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3

เตรียมสอบพร้อมเฉลย คณิตศาสตร์ ม.1                        เตรียมสอบพร้อมเฉลย สังคม ม.1                 เตรียมสอบพร้อมเฉลย วิทยาศาสตร์ ม.1

เตรียมสอบพร้อมเฉลย คณิตศาสตร์ ม.2                        เตรียมสอบพร้อมเฉลย สังคม ม.2                 เตรียมสอบพร้อมเฉลย วิทยาศาสตร์ ม.2 

เตรีียมสอบพร้อมเฉลย คณิตศาสตร์ ม.3                        เตรียมสอบพร้อมเฉลย สังคม ม.3                 เตรียมสอบพร้อมเฉลย วิทยาศาสตร์ ม.3 

กลุ่มสาระภาษาไทย ม.1 -ม.3 ( 6 รายการ )                   กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3 ( 6 รายการ )

ติวเข็มท็อปเกรดวิชา ภาษาไทย ม.1                             ติวเข้มท็อปเกรดวิชา ภาษาอังกฤษ ม.1 

ติวเข้มท็อปเกรดวิชา ภาษาไทย ม.2                             ติวเข้มท็อปเกรดวิชา ภาษาอังกฤษ ม.2

ติวเข้มท็อปเกรดวิชา ภาษาไทย ม.3                             ติวเข้มท็อปเกรดวิชา ภาษาอังกฤษ ม.3

เตรียมสอบพร้อมเฉลย ภาษาไทย ม.1                          เตรียมสอบพร้อมเฉลย ภาษาอังกฤษ ม.1

เตรียมสอบพร้อมเฉลย ภาษาไทย ม.2                          เตรียมสอบพร้อมเฉลย ภาษาอังกฤษ ม.2

เตรียมสอบพร้อมเฉลย ภาษาไทย ม.3                          เตรียมสอบพร้อมเฉลย ภาษาอังกฤษ ม.3