G E N E S I S   

C O M P A N Y   


 มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา ทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ก่อตั้งในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ซอฟต์แวร์ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน นวัตกรรมสำหรับการเรียนการสอน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลงานและความสำเร็จที่ผ่านมาของกลุ่มบริษัทในเครือเจเนซิสที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความทันสมัย และพร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพราะเราเชื่อมั่นว่า การศึกษา จะช่วยพัฒนาคนที่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

Our Services

บทความ

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณขวัญเรือน ถนอมมิตรภาพ รองกรรมการผู้จัดการ และคณะจาก KLASS เข้าประชุมกับ โรงเรียนมะอาหัตอิสลามียะห์ บาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีโรงเรียนพัฒนาวิทยาการ เข้าร่วมด้วย เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในวันพุธ ที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. และนำเสนอระบบแกนกลางเพื่อการเรียนรู้ ระบบ KLASS พร้อมกับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมอื่นๆ ประกอบไปด้วย

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณขวัญเรือน ถนอมมิตรภาพ รองกรรมการผู้จัดการ และคณะจาก KLASS เข้าประชุมกับ โรงเรียนศานติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีโรงเรียนลุกมานูลฮากีม เข้าร่วมด้วย เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในวันพุธ ที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. และนำเสนอระบบแกนกลางเพื่อการเรียนรู้ ระบบ KLASS พร้อมกับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมอื่นๆ ประกอบไปด้วย

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณขวัญเรือน ถนอมมิตรภาพ รองกรรมการผู้จัดการ และคณะจาก KLASS เข้าประชุมกับ โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมีโรงเรียนธรมมอิสลามศึกษา เข้าร่วมด้วย เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. และนำเสนอระบบแกนกลางเพื่อการเรียนรู้ ระบบ KLASS พร้อมกับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมอื่นๆ ประกอบไปด้วย

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณขวัญเรือน ถนอมมิตรภาพ รองกรรมการผู้จัดการ และคณะจาก KLASS เข้าประชุมกับ โรงเรียนผดุงศีลวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีโรงเรียนดำรงวิทยา และโรงเรียนเจริญศาสนวิทยา เข้าร่วมด้วย เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. และนำเสนอระบบแกนกลางเพื่อการเรียนรู้ ระบบ KLASS พร้อมกับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมอื่นๆ ประกอบไปด้วย

เมื่อวันพุธที่ วันที่ 26 สิงหาคม 2020 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยจัดอบรมในหัวข้อ “การใช้งานระบบ KLASS สำหรับครูผู้สอน” พร้อมกับโรงเรียนสตรีอิสลาม นำโดยคุณขวัญเรือน พ่วงเกตุ วิทยากรผู้เชียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนดิจิทัล และคณะจาก KLASS บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม เป็นวิทยากร เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบในเรื่องต่างๆ แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียน การสอน โดยเรื่องที่อบรมครั้งนี้ ได้แก่

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณขวัญเรือน พ่วงเกตุ วิทยากรผู้เชียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนดิจิทัล และคณะจาก KLASS เข้าประชุมกับ อาจารย์ แวดาโอะ แวดือเระ ผู้อำนวยการโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในวันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. และนำเสนอระบบแกนกลางเพื่อการเรียนรู้ ระบบ KLASS พร้อมกับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมอื่นๆ ประกอบไปด้วย

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณขวัญเรือน พ่วงเกตุ วิทยากรผู้เชียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนดิจิทัล และคณะจาก KLASS เข้าประชุมกับ อาจารย์ อับดุลเลาะ โตะลู ผู้อำนวยการโรงเรียนรัศมีสถาปนา ปัตตานี อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในวันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. และนำเสนอระบบแกนกลางเพื่อการเรียนรู้ ระบบ KLASS พร้อมกับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมอื่นๆ ประกอบไปด้วย

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณขวัญเรือน พ่วงเกตุ วิทยากรผู้เชียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนดิจิทัล และคณะจาก KLASS เข้าประชุมกับ โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในวันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 09.00 น. และนำเสนอระบบแกนกลางเพื่อการเรียนรู้ ระบบ KLASS พร้อมกับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมอื่นๆ ประกอบไปด้วย

ตลอดระยะเวลา 22 ปี บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ผลงานสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัลทุกรูปแบบทำให้บริษัทฯ มีผลงานสื่อดิจิทัลมากที่สุดรายหนึ่งของประเทศ

และยังได้รับความไว้วางใจในการรับผลิตสื่อรับจัดงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์ในสายวิชาชีพ ความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญในกระบวนงานครบทุกมิติ และทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความเป็นมืออาชีพ เราจึงพร้อมสนับสนุนและสร้างสรรค์ทุกบริการอย่างมีคุณภาพ (Service Quality)  เพื่อความสำเร็จของท่าน

image

"G E N E S I S 

มุ่งมั่นพัฒนางานบริการ 

Digital Printing ด้วยใจ"